ÀREA MANAGEMENT

 • Project Management
 • Construction Management
 • Cost Management
 • Control Design Management
 • Consultoria estratègica
 • Estudis de mercat
 • Anàlisis de viabilitat econòmica
 • Contractació, coordinació i gestió d'equips tècnics
 • Coordinació de projectes i obres
 • BIM Management

ÀREA EXECUCIÓ

 • Direcció execució d'obres
 • Direcció control de qualitat d'execució d'obres
 • Contractació i coordinació d'equips tècnics
 • Coordinació de projectes i obres
 • Planificació i seguiment d'obra

ÀREA PROJECTES I COSTOS

 • Predimensionat de costos de dimensions
 • Confecció de costos estimatius (amidaments i pressupostos)
 • Confecció de pressupostos d'execució d'obres
 • Confecció plec de condicions tècniques
 • Confecció programes de control de qualitat

ÀREA TÈCNICA

 • Assessoria tècnica
 • Auditories tècniques de projecte i producció d'obra
 • Inspecció tècnica d'edificis (ITE)
 • Informes dictàmens i certificacions
 • Llibre de l'edifici
 • Projectes d'interiorisme
 • Plans d'autoprotecció
 • Certificacions energètiques
 • Modelador BIM